BOZP a OPP Bratislava - bezpečnosť práce
Informujte sa o BOZP: 0905 386 623

BOZP a OPP v Bratislave - CORYDORAS, s.r.o.

Hľadá Vaša firma komplexné služby a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Oslovte firmu CORYDORAS, s.r.o., ktorá Vám pomôže pri spĺňaní požiadaviek, ktoré vyplývajú zamestnávateľom zo zákona. Firma Vám zabezpečí vypracovanie potrebnej dokumentácie, školenia pre zamestnancov, ochranu pred požiarmi , a upozorní na prípadné nedostatky, ktoré by mohli ohroziť zdravie zamestnancov.

Služby zabezpečujúce BOZP a OPP

 • kontroly pracovníkov a pracovísk
 • riešenie pracovných úrazov
 • školenia pracovníkov
 • vypracovanie dokumentácie
 • bezpečnotechnická služba
 • ďalšie služby súvisiace s OPP a BOZP
 • Kontrola pracovníkov a pracovísk

  Zabezpečuje odstránenie prípadného nebezpečenstva, z ktorého môže vzniknúť riziko úrazu. Tiež zabezpečí posúdenie rizika pri používaní pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov. Po preverení vydáme pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

  Pre Vašu firmu vypracujeme v súlade s platnými predpismi požiarny štatút, požiarno-poplachové smernice, požiarno-evakuačný plán, prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vedenie požiarnej knihy a pod.

  Bezpečnotechnická služba

  Bezpečnotechnickú službu vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik, ktorí sú v pozíciách odborníkov na prevenciu a ochranu v špecifických oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bezpečnotechnická služba sa zameriava na optimalizáciu pracovných podmienok a ovplyvňuje konanie zamestnávateľa a zamestnancov v dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci.

  Ďalšie služby súvisiace s BOZP a OPP

  Tieto služby tvorí školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z OPP, príprava členov protipožiarnej hliadky, vykonávanie preventívnych prehliadok z OPP minimálne raz za 3 - 6 mesiacov, vykonávanie cvičných požiarnych poplachov a pod.